Monika Szucs Vancouver British Columbia Institute of Technology

Monika Szucs Portfolio Page – British Columbia Institute of Technology (BCIT) in Burnaby